Ringkøbing Udviklingsforum

Vi understøtter og skaber udvikling og vækst i Ringkøbing...

Vedtægter

Ringkøbing Udviklingsforum
 

§ 1. Navn og hjemsted        

1.1. Foreningens navn er ”Ringkøbing Udviklingsforum”.

 

§ 2. Hjemsted og virkeområde

2.1. Foreningens hjemsted er Ringkøbing.

2.2. Foreningens primære virkeområde er Ringkøbing. 

 

§ 3. Vision og Formål

3.1. Ringkøbing Udviklingsforum er født af og med Helhedsplanen for Ringkøbing. Helhedsplanen blev udarbejdet i 2017.

3.2. Foreningen har til formål på et almennyttigt grundlag at understøtte udviklingen af Ringkøbing, således at det er et godt sted at bo, leve, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed og besøge.

3.3. Ringkøbing Udviklingsforum er upolitisk og uafhængig af Ringkøbing-Skjern Kommune.

3.4. Ringkøbing Udviklingsforum er

 • Udviklende
 • Koordinerende
 • Samordnende
 • Formidlende
 • Helhedsorienteret
 • og har fingeren på pulsen i Ringkøbing

3.5. Ringkøbing Udviklingsforum har med grundlag i sin vision for Ringkøbing til formål at

 • Skabe udvikling i Ringkøbing og understøtte nye ideer og initiativer
 • Understøtte projekterne i Helhedsplanen og sikre momentum
 • Være et koordinerende forum for alle i Ringkøbing, der ønsker at bidrage til at sikre udviklingen i Ringkøbing
 • Fremme dialog, samarbejde og fællesskab i Ringkøbing
 • Samle kræfterne og ressourcerne i Ringkøbing
 • Skabe commitment fra borgere, foreninger og virksomheder
 • Sikre at Ringkøbing brandes
 • Sikre sammenhængskraften såvel i Ringkøbing som i forhold til den øvrige del af kommunen
 • Kunne være talerør for borgere, foreninger, virksomheder m.v. i Ringkøbing
 • Fastholde og udvikle Helhedsplanen som det strategiske udviklingsgrundlag for Ringkøbing

 

§ 4. Opgaver

4.1. Ringkøbing Udviklingsforum arbejder typisk gennem projektgrupper.

4.2. Ringkøbing Udviklingsforums opgave som koordinator i forhold til Helhedsplanens elementer varetages gennem kontakt til de projektgrupper m.v., der er nedsat til at forestå de enkelte opgaver.

4.3. Ringkøbing Udviklingsforum har endvidere til opgave at være fødselshjælper for nye projektgrupper m.v., der ønsker at arbejde med nye opgaver til realisering af Helhedsplanen. Alle kan henvende sig til Ringkøbing Udviklingsforum med ønske om oprettelse af en ny projektgruppe.

4.4. Projektgrupper m.v. støttes gennem rådgivning, kontakthjælp, midler, koordination til andre m.v.

4.5. Rammer og vilkår for støtten fra Ringkøbing Udviklingsforum fastlægges.

4.6. Ringkøbing Udviklingsforum kan oprette og nedlægge projektgrupper.

4.8. Ringkøbing Udviklingsforum kan tage initiativ til afholdelse af borgermøder i Ringkøbing.

Formålet med et borgermøde kan være at

 • initiere nye ideer til udvikling af Ringkøbing
 • belyse større problemstillinger med interesse for mange borgere, foreninger, virksomheder m.v. i Ringkøbing       
 • andet

 

§ 5. Medlemmer

5.1. Alle i Ringkøbing, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem af foreningen. 

5.2. Medlemmerne omfatter

5.2.1. Foreninger, organisationer m.v.

5.2.2. Virksomheder, institutioner m.v.

5.2.3. Husstande, enkeltpersoner

5.3. Ansøgning om medlemskab sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Foreningens bestyrelse træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for medlemskab.

5.4. Udmeldelse af foreningen finder sted med mindst 14 dages skriftligt varsel til udgangen af et regnskabsår. Eventuelt indbetalt kontingent refunderes ikke.

5.5. Der oprettes og føres en medlemsfortegnelse.

 

§ 6. Eksklusion

6.1. Foreningens bestyrelse kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende ikke respekterer foreningens formål, og/eller medlemmet handler illoyalt overfor foreningen.

6.2. Det kræver 2/3 flertal i bestyrelsen for eksklusion af et medlem.

6.3. Den husstand, person, forening, organisation, virksomhed, institution o.l., der er blevet ekskluderet af bestyrelsen har ret til at få beslutningen forelagt på førstkommende generalforsamling. Den pågældende skal anmode bestyrelsen herom senest 14 dage før den pågældende generalforsamling. Den pågældende har ret til overfor generalforsamlingen at begrunde, hvorfor den pågældende er uenig i bestyrelsens beslutning. Hvis et flertal på generalforsamlingen beslutter, at den pågældende ikke skal ekskluderes, kan den pågældende fortsat være medlem af foreningen.

 

§ 7. Kontingent

7.1. Medlemmer af foreningen betaler et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastlægges årligt på generalforsamlingen.

 

§ 8. Generalforsamling

8.1. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts  måned.

8.2. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget indeholdende forslag til kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg til repræsentantskabet i hht § 9
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

8.3. Generalforsamlingen er åben for alle. Kun medlemmer har stemmeret.

8.4. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet.

8.5. Skriftlig indkaldelse udsendes til alle medlemmer via elektronisk post senest 14 dage før mødet og indkaldelsen gøres synlig elektronisk og gennem fælles medier efter bestyrelsens skønnede behov.

8.6.  Såfremt ¼ af medlemmerne skriftlig tilkendegiver ønske herom, eller bestyrelsen ønsker det, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

8.7. Der føres beslutningsprotokol fra generalforsamlingen.

 

§ 9. Repræsentantskab

9.1. Repræsentantskabet har til formål at udpege foreningens bestyrelse.

9.2. Repræsentantskabet vælges af foreningens medlemmer på generalforsamlingen.

9.3. Foreningens formand er formand for repræsentantskabet.

9.4. Hver forening, organisation, virksomhed, institution m.v. (der er medlem i hht. 5.2.1. og 5.2.2.) har ret til vælge ét medlem til repræsentantskabet.

9.5. Husstande og enkeltpersoner (der er medlem i hht. 5.2.3.) har tilsammen ret til at udpege 5 medlemmer af repræsentantskabet.

9.6. Repræsentantskabet mødes med det formål at udpege seks bestyrelsesmedlemmer af sin midte.

9.7. Repræsentantskabet kan herudover indkaldes, hvis mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet eller bestyrelsen ønsker det.

 

§ 10. Formand

10.1. Foreningens formand vælges på generalforsamlingen ved simpel flertalsafstemning.

10.2. Foreningens formand skal være medlem af foreningen.

10.3. Formanden kan genvælges.

 

§ 11. Bestyrelse

11.1. Bestyrelsen betegnes Ringkøbing Udviklingsforum.

11.2. Bestyrelsen består af syv personer. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. De øvrige seks medlemmer af bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, se § 9.

11.3. Foreninger, organisationer m.v. (i hht. 5.2.1.) udpeger to medlemmer samt to suppleanter for disse medlemmer af bestyrelsen i lige år og ét medlem samt en suppleant for dette medlem af bestyrelsen i ulige år.

11.4. Virksomheder, institutioner m.v. (i hht. 5.2.2.) udpeger ét medlem samt en suppleant for dette medlem af bestyrelsen i lige år og ét medlem samt en suppleant for dette medlem af bestyrelsen i ulige år.

11.5. Husstande og enkeltpersoner (i hht. § 5.2.3.) udpeger ét medlem samt en suppleant for dette medlem af bestyrelsen i ulige år.

11.6. Valget er for en 2 årig periode. Der kan foretages genvalg.

11.7. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær, kasserer og kommunikationsansvarlig.

11.8. Bestyrelsen kan tegnes af formanden eller næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer.

11.9. Medlemmer der vælges til bestyrelsen skal have bopæl eller drive virksomhed i Ringkøbing.   

11.10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

11.11. Bestyrelsen fastlægger selv sin dagsorden. Der føres beslutningsreferat fra alle møder og der informeres til medlemmer og via medier i forhold til relevante beslutninger.

11.12. Ringkøbing Udviklingsforum hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen form for hæftelse.      

             

§ 12. Økonomi

12.1. Foreningens indtægter skabes gennem

 • Kontingenter fra medlemmerne
 • Tilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Sponsorater
 • Projekttilskud
 • Øvrige indtægter

12.2. Regnskabsår følger kalenderåret.

 

§ 13. Fælles Byfora

13.1. Ringkøbing Udviklingsforums formand er medlem af Det Fælles Byfora for Ringkøbing-Skjern Kommune og repræsenterer her Ringkøbing Udviklingsforum.

 

§ 14. Vedtægtsændringer

14.1. Ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen skal ske på foreningens generalforsamling og kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer er tilstede og at 2/3 af disse  stemmer for ændringen. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen, såfremt 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med et varsel på minimum fem uger og maksimalt syv uger. Ændringer kan på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Vedtægtsændringen træder straks i kraft ved afslutning af generalforsamlingen, hvor den er vedtaget.

 

§ 15. Opløsning af foreningen

15.1. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens arkivalier samt eventuelle formue anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen.

15.2. Beslutning om foreningens opløsning sker efter reglerne for vedtægtsændring i pkt. 14.1

 

Nærværende vedtægter er besluttet på foreningens generalforsamling d. 24. januar 2018